10/5/2015 – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

10/5/2015 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: 10/5/2015

ผู้ประกอบการ: 

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: ข้อมูลเมื่อวันที่

ประกอบกิจการ: 

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล  อำเภอ 

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 

จำพวก:

แรงม้า:  แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน:  บาท

ค่าอาคาร:  บาท

ค่าเครื่องจักร:  บาท

ทุนหมุนเวียน:  บาท

ช่างฝีมือชาย:  คน

คนงานชาย:  คน

ช่างฝีมือหญิง:  คน

คนงานหญิง:  คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ:  คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ:  คน

วันที่ใบอนุญาต: 

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล  อำเภอ 

 

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร:  ตร.ม.

 

แผนที่10/5/2015: