บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-8/2544-นนบ.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 362 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 9725

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 13.13 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 25 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/04/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 31/03/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 362 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 9725

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด: