บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2538-นนป.

ประกอบกิจการ: ตัดซอยโลหะ แปรรูผังสแตนเลส ผลิตท่อสแตนเลส

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 809 หมู่ 

ซอย  ถนน พัฒนา 1

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2323 0796

 

ประเภท: 06412

จำพวก: 3

แรงม้า: 3256.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 610000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 81 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/06/1995

วันหมดอายุ: 31/12/1942

วันเริ่มดำเนินการ: 14/09/1996

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 809 หมู่ 

ซอย  ถนน พัฒนา 1

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2323 0796

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25999

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด: