บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2541-ญสร.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก (THERMISTOR SENSORS)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 122/1 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6530-4

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 629.51 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 282445000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 522 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 1/07/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 122/1 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6530-4

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด: