บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2556-นหช.

ประกอบกิจการ: ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 371/1,371/2 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 7702

จำพวก: 3

แรงม้า: 73.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/05/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 371/1,371/2 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105553050005

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด: