บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2545-ญนส.

ประกอบกิจการ: สีอุตสาหกรรม,สีทาอาคาร,สีน้ำพลาสติกและสีน้ำมัน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1/55 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04501

จำพวก: 3

แรงม้า: 210 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/03/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1/55 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20221

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด: