บริษัท แทคเท็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทคเท็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-6/2553-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 418 หมู่ 17

ซอย  ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-6305844

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/08/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 186 หมู่ 

ซอย เจริญกรุง36 ถนน เจริญกรุง

ตำบล บางรัก อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-6305844

ทะเบียนนิติฯ: 105528026295

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 1054 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 1054 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แทคเท็ค จำกัด: