บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(9)-1/2537-ญนส.

ประกอบกิจการ: พลาสติกผง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1/42 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0096-7

 

ประเภท: 05309

จำพวก: 3

แรงม้า: 325.97 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 89162000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 21 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/01/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 16/06/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1/42 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0096-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22299

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอสพีพี พาวเดอร์ จำกัด: