บริษัท เอบีบี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอบีบี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอบีบี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอบีบีจำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2538-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 297 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 324-0505

 

ประเภท: 07100

จำพวก: 3

แรงม้า: 660 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 248 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/12/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1998

วันเริ่มดำเนินการ: 7/04/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 322 หมู่ 

ซอย – ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 324-0505

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27101

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอบีบี จำกัด: