บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.33-3/2537-ญสร.

ประกอบกิจการ: รองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าทำจากหนัง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 113,113/1 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6601

 

ประเภท: 03300

จำพวก: 3

แรงม้า: 2659.88 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 974810000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 1935 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/02/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 8/02/1995

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 113,113/1 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3571 6601

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 15202

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด: