บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-10/2544-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (CRASH STOP,LATCH)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 189,198,296 หมู่ 16

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ์

ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 1989.66 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 422237000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 41 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/05/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 17/07/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 189,198,296 หมู่ 

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8666

ทะเบียนนิติฯ: 145544000301

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด: