บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(10)-1/2543-ญสร.

ประกอบกิจการ: CHEMICAL PLATING

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 103/3 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06410

จำพวก: 3

แรงม้า: 517 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/01/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 103/3 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25991

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด: