บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก. – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก. ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก.

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2553-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มส์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1/28 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระรามที่ 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 2781.55 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 21 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/10/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1/28 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระรามที่ 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จก.: