บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-7/2545-นนต.

ประกอบกิจการ: การบรรจุ แบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม และ การซื้อมาขายไปน้ำมันปาล์ม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0 7423 0700

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 4 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 26100000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 14 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/04/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 6/05/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0 7423 0700

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด: