บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-17/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 586/157,159 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2323 0781-3

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 2947.98 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 80000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 62 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/11/1992

วันหมดอายุ: 31/12/1944

วันเริ่มดำเนินการ: 10/03/1993

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 586/157,159 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2323 0781-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด: