บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2535 นนน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิค

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 105 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1406-11

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 794.65 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1262000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 1178 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 23/03/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 105 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1406-11

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด: