บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2547-นรบ.

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/30 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 02801

จำพวก: 3

แรงม้า: 937.26 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 327 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/07/2004

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 16/06/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/30 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 14111

พื้นที่โรงงาน: 12456 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด: