บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2550-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตขดลวดเสริมแรง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/11 หมู่ 4

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06406

จำพวก: 3

แรงม้า: 3600.09 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 145 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/04/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 17/04/2010

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/11 หมู่ 

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25952

พื้นที่โรงงาน: 37988 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ราชราตันไทย ไวร์ จำกัด: