บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-2/2555-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิตรวมสูงสุด 234 MW แลไอน้ำ)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/115 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08800

จำพวก: 3

แรงม้า: 1775483.52 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/03/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/115 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด: