บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2549-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (PHOTO CONDUCTOR DRUM)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 105/3 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 053-581686-9

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/12/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 105/3 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 053-581686-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด: