บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2535-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Diodes)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 82 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0087-90

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 1544.91 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 99532000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 35 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 31/12/1942

วันเริ่มดำเนินการ: 25/05/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 82 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0087-90

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด: