บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-5/2552-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/11,18 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 89.41 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 30 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/11,18 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พี เอฟ เจ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด: