บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.79(2)-1/2550-นปท.

ประกอบกิจการ: ให้บริการงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุง เคลื่อนย้าย สำรวจและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ สำหรับเรือเดินทะเลและอากาศยาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานการใช้งานทางทะเล และการบินพาณิชย์รับรอง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/128 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07902

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/06/2009

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/128 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105547049165

รหัสกิจกรรม: 30110

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด: