บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2545-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตสกรู ลวด สลักเกลียว และวัสดุอื่น ๆ ทั้งสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 663/1 หมู่ 4

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน 

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-7094576

 

ประเภท: 06405

จำพวก: 3

แรงม้า: 1043.1 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 18 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 20 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/03/2002

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 663/1 หมู่ 

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน 

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-7094576

ทะเบียนนิติฯ: 6203/2531

รหัสกิจกรรม: 26109

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด: