บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2541-ญวก.

ประกอบกิจการ: โครงคร่าวฝ้าเพดาน ผนัง และชั้นวางของที่ทำจากโลหะ ผลิตบ้านสำเร็จรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 97/2 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0988-9

 

ประเภท: 06302

จำพวก: 3

แรงม้า: 242.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 70000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 177 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 18/10/1999

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 97/2 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0988-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25111

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอลโปรดักส์ จำกัด: