บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2533 นนน.

ประกอบกิจการ: ส่วนประกอบเครื่องอีเล็คโทรนิคส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 67 หมู่

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1104-6

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 98.02 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 145183000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 479 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 31/12/1940

วันเริ่มดำเนินการ: 22/01/1990

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 67 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1104-6

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ช้าฟเนอร์ อี.เอ็ม.ซี.จำกัด: