บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-1/2548-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/77 หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 0 3829 6900

 

ประเภท: 07300

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/03/2005

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/77 หมู่ 

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 0 3829 6900

ทะเบียนนิติฯ: 105540028723

รหัสกิจกรรม: 27902

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด: