บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-2/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 118 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0091-2

 

ประเภท: 04102

จำพวก: 3

แรงม้า: 660.16 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 93721000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 26 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/10/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1944

วันเริ่มดำเนินการ: 7/12/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 118 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0091-2

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28230

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด: