บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2539-ญสร.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 113/5 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0085-90

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 4491.71 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 361507000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 126 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/12/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 1/12/1996

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 113/5 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0085-90

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด: