บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-1/2547-นรบ.

ประกอบกิจการ: ประกอบกล่องโลหะ จำหน่ายอลูมิเนียมฮีตซิงค์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/57 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 37 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/10/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/57 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด: