บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-2/2552-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ไอน้ำ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 47/1 หมู่ 14

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/05/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105550053836

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด: